Gwarancja
i rękojmiaKażda budowa, tak jak każdy prototyp, ujawnia pewne usterki lub wady. Nie muszą one wynikać z czyjejkolwiek złej woli lub niedbalstwa.
Ważne jest, aby po zakończeniu budowy skutecznie egzekwować od wykonawcy naprawy ujawnionych usterek.

Naszą rolą jest miedzy innymi:
  • Zadbanie, aby mieli Państwo zagwarantowane dobre warunki gwarancji i rękojmi, zabezpieczone uzgodnionymi instrumentami finansowymi,
  • Nadzorowanie techniczne inwestycji po jej zakończeniu, wykrywanie usterek i organizowanie procesu ich usuwania,
  • Organizowanie okresowych przeglądów w celu oceny stanu inwestycji i wywiązywania się wykonawców z obowiązków gwarancyjnych.
  • Nadzorowanie wykonawców w procesie usuwania usterek, ustalania harmonogramu prac skoordynowanego z Państwa potrzebami.