Dane
rejestrowe

KRS: 0000012921
NIP: 585-000-33-35
REGON: 190064277

Kapitał zakładowy: 100.232
Zarząd:
Roman Rościszewski – Prezes Zarządu
Tomasz Bartoszuk – Czlonek Zarządu

Do zaciągania zobowiązań w imieniu spółki wymagana
jest zgoda obu członków zarządu.